Kanalbundet klimatgolv

Kanalbundet till och frånluftssystem i golv med centralt luftbehandlingssystem.

Genom att använda installationsgolvet för kanaldragning, kan man få en flexibel anläggning för stratifierande ventilation, dvs. använda naturlagarna för få ett energioptimalt system. För att ta upp luften från golvet finns det ett flertal don för golv respektive väggmontering.

CFD visualisering (Temperaturgradient i Y-led) av InventiAir-tekniken i Kv Jakob större verifierar energibesparingar och komfort.

För mer teknisk information se även www.inventiair.se

InventiAir - logga

VÄRMEUTBYTE - SPECIFIKT ENERGIBEHOV


VÄRMEUTBYTE I RUM

 • InventiProdukterna för dragfritt fram isoterm tilluft längs med golvet fram till de värmekällor i rummet, som finns inom ett avstånd, som är lika med 3 ggr rummets takhöjd
 • Tilluften får auktoritet över rumsluftens uppförande i rummet, genom att den förs in med högre impuls än den samlade rörelsekraften i värmekällornas konvektionsluft
 • Värmeutbyten sker vid värmekällorna i en uppåt riktad luftplym längs med varje värmekällas varma yta
 • Alla borttransporter av värme sker uppåt, utan trafikhinder, med stora energibesparingar som följd

MAXIMUS OFFICE


Kanalanslutet golvdon anpassat för kontorsmiljö - ersätter konventionella rumsapparater samt golvdon

 • Flöde: 15 - 30 l/s
 • Dimension: 80, 100 & 125 (mm)
 • Arbetstryck 30 - 120 Pa
 • Injusteringsbart flöde
 • Dimensioner: Enligt beställarens behov
 • Kyl-/Värmeeffekt: Anpassas
 • Värmeväxlare: 2 st (värme & kyla
 • Styrning: Standardkomponenter
 • Tillval: Min/Max spjäll (20/100% flöde)

I Idag kyler vi rum genom att blanda kyld luft med alltför varm luft under onödig och oförutsägbar uppvärmning av mer eller mindre all rumsluft.

Idag värmer vi rum genom att blanda uppvärmd luft med alltför kall luft under onödig och oförutsägbar nerkylning av mer eller mindre all rumsluft.

InventiTekniken återupprättar naturlagar¬na inom ventilationstekniken.

InventiProdukterna utför därför transport¬jobben med en bråkdel tillförd energi med stora besparingar som följd.

Imorgon transporterar Naturen bort oön¬skat värme exakt där värmet föds – och därför ger vår hud en temperatur, som vi alla alltid gillar. (33 grader celcius)

Imorgon transporterar Naturen fram den värme som krävs, för att vår hud ska få den temperatur vi alla gillar.

MAXIMUS Office finns även med värmeväxlare (kyla/värme) för att individuellt kunna anpassa funktionen mot olika typer av värmelaster såsom solinstrålning etc.

InventiAir-tekniken tillsammans med högimpulsdon genererar mycket låga ljudnivåer.

 

MAXIMUS FLOOR / WALL


Det unika och patenterade luftflödesriktaren ingår som komponent i samtliga MAXIMUS produkter - men kan även kombineras enskilt med trycksatt installationsgolv

Teknisk data:
 • För installationsgolv och golvdon (InventiAir)
 • Höjd 35mm (justerbart +10mm)
 • Kraftig konstruktion i eloxerat aluminium
 • Dimensioner: Enligt beställarens behov
 • Finns även för montering mot väggdon (Maximus Wall)

Om man använder böjda lameller som man vrider ner mot golvet blir arean hos utloppet liten.

Hastigheten hos tilluften mot golvet blir väldigt hög liksom inblandningen av rumsluft ovanifrån.

Utformningen här skapar mera ”diffus” tilluft utan att gallrets arean blir mindre och luftens hastighet accelererar.

MAXIMUS HOME

Kanalanslutet tillluftsdon för bostäder som sveper in varje människa i behaglig luft och temperatur - och därför med en bråkdel av den energi som åtgår när vi - som idag - värmer all luft i bostaden.

Teknisk data:
 • Flöde: 5 - 20 l/s
 • Dimension: 80, 100 & 125 (mm)
 • Arbetstryck 10 - 100 Pa
 • Injusteringsbart flöde
 • Dimensioner: Enligt beställarens behov
 • Kanaltemp: 20-22 grader (året om)
 • Rensbart och isärtagbart
 • Kraftig konstruktion av aluminium och plåt
InventiAir-Tekniken både ventilerar och kyler effektivt och ljudlöst: Utbyte av värme och föroreningar koncentreras till värmekällorna och transporteras bort - istället för att värma och kyla luften i rummet - vänds alla begrepp om behaglig temperatur till en annorlunda verklighet! InventiAir-Tekniken ger “komfortkyla” i bostaden och ett naturligt inomhusklimat.MAXIMUS HOME består av få ingående komponenter (Don, dysrör och galler) som alla går att ta isär för att underhåll och rensning ska gå enkelt

MAXIMUS HOME tillverkas helt enligt beställarens önskemål. Donet är mindre och enklare variant av MAXIMUS Office